2D representation of 2-Trifluoromethylbenzoic acid, 2-chlorophenyl ester
2D representation of 2-Trifluoromethylbenzoic acid, 2,4,5-trichlorophenyl ester
2D representation of 2,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid, 2,3-dichlorophenyl ester
2D representation of 2-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-chlorophenyl ester
2D representation of 2-Trifluoromethylbenzoic acid, 3,4-dichlorophenyl ester
2D representation of 4-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 2,3-dichlorophenyl ester
2D representation of 3-Trifluoromethylbenzoic acid, 2-chlorophenyl ester
2D representation of 2-Trifluoromethylbenzoic acid, 2,3,4,6-tetrachlorophenyl ester
2D representation of 2-Trifluoromethylbenzoic acid, phenyl ester
2D representation of 2,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid, 4-chlorophenyl ester
2D representation of 2-Trifluoromethylbenzoic acid, 2-naphthyl ester
2D representation of 2-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-methoxyphenyl ester
2D representation of 2,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid, 3,4-dichlorophenyl ester
2D representation of 2,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid, phenyl ester
2D representation of 2-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-biphenyl ester
2D representation of Phthalic acid, di(2,5-dichlorophenyl) ester
2D representation of 2,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid, 2,4-dichloronaphth-1-yl ester
2D representation of 4-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 4-chlorophenyl ester
2D representation of 2-Trifluoromethylbenzoic acid, 3-methylphenyl ester
2D representation of 2-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-cyanophenyl ester
2D representation of 5-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 4-chlorophenyl ester
2D representation of 4-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 3,4-dichlorophenyl ester
2D representation of 4-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 2,4-dichloronaphthyl-1 ester
2D representation of 4-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, phenyl ester
2D representation of 5-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 3,4-dichlorophenyl ester
2D representation of 2-Trifluoromethylbenzoic acid, 2-methyl ester
2D representation of 5-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, phenyl ester
2D representation of Isophthalic acid, di(2-chlorophenyl) ester
2D representation of 6-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 2,3-dichlorophenyl ester
2D representation of Phthalic acid, di(2,3,5-trichlorophenyl) ester
2D representation of 2,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid, 2,4-dichloro-6-formylphenyl ester
2D representation of 2-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester
2D representation of 2,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid, 3-methylphenyl ester
2D representation of 2,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid, 3-fluorophenyl ester
2D representation of 2-Trifluoromethylbenzoic acid, 3,5-dimethylphenyl ester
2D representation of 2-Trifluoromethylbenzoic acid, 3,5-difluorophenyl ester
2D representation of 4-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 4-methoxyphenyl ester
2D representation of 4-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 3-fluorophenyl ester
2D representation of 2,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid, 4-cyanophenyl ester
2D representation of 5-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 4-methoxyphenyl ester
2D representation of Dichlorophen, O,O'-(2-trifluoromethylbenzoyl)-
2D representation of 2,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid, 4-chloro-2-methylphenyl ester
2D representation of 4-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 3-methylphenyl ester
2D representation of Phthalic acid, di(2,4,5-trichlorophenyl) ester
2D representation of 3-Trifluoromethylbenzoic acid, 2,4,5-trichlorophenyl ester
2D representation of 4-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 4-cyanophenyl ester
2D representation of 2,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid, 4-nitrophenyl ester
2D representation of 2-Trifluorobenzoic acid, 2-isopropoxyphenyl ester
2D representation of 5-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 3-methylphenyl ester
2D representation of 5-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 4-nitrophenyl ester
2D representation of 5-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 4-cyanophenyl ester
2D representation of 2,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid, 2-biphenyl ester
2D representation of 4-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 4-nitrophenyl ester
2D representation of m-Methoxybenzoic acid, 2-chlorophenyl ester
2D representation of Dichlorophen, O-(2-trifluoromethylbenzoyl)-
2D representation of 2,5-Ditrifluoromethylbenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester
2D representation of o-Toluic acid, 3,4-dichlorophenyl ester
2D representation of 2-Trifluoromethylbenzoic acid, 2-bromo-4-fluorophenyl ester
2D representation of 4-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 3,4-dimethylphenyl ester
2D representation of 4-Cyanobenzoic acid, 2-chlorophenyl ester
2D representation of 2,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid, 3,4-dimethylphenyl ester
2D representation of Phthalic acid, 2,5-dichlorophenyl ethyl ester
2D representation of 3-Bromobenzoic acid, 2-chlorophenyl ester
2D representation of 2,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid, 3,5-difluophenyl ester
2D representation of 2-Hydroxybenzoic acid, 2,4-dichlorophenyl ester
2D representation of 4-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester
2D representation of o-Toluic acid, 4-chlorophenyl ester
2D representation of 2,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid, 3,5-dimethylphenyl ester
2D representation of 6-Fluoro-3-trifluoromethylbenzoic acid, 2,3-dichlorophenyl ester
2D representation of 5-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester
2D representation of 3-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-chlorophenyl ester
2D representation of 2-Fluoro-6-trifluoromethylbenzoic acid, 3,4-dichlorophenyl ester
2D representation of 3-Chlorobenzoic acid, 2,3-dichlorophenyl ester
2D representation of o-Methoxybenzoic acid, 2-chlorophenyl ester
2D representation of Isophthalic acid, di(2,5-dichlorophenyl) ester
2D representation of p-Toluic acid, 2-chlorophenyl ester
2D representation of 2-Chlorobenzoic acid, 2,4-dichlorophenyl ester
2D representation of Phthalic acid, 2,5-dichlorophenyl propyl ester
2D representation of 2-Fluoro-6-trifluoromethylbenzoic acid, 4-chlorophenyl ester
2D representation of 6-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid,2,4-dichloronaphthyl-1 ester
2D representation of Phthalic acid, 2,5-dichlorophenyl isobutyl ester
2D representation of 3-Trifluoromethylbenzoic acid, 3,4-dichlorophenyl ester
2D representation of 4-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 3,5-difluophenyl ester
2D representation of 4-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 3,5-dimethylphenyl ester
2D representation of 5-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 3,5-dimethylphenyl ester
2D representation of 5-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 3,5-difluophenyl ester