2D representation of Benzonitrile, 4-[[(4-methoxyphenyl)methylene]amino]-
2D representation of N-(4-Methoxybenzylidene)aniline
2D representation of p-methoxybenzylidene-(4-methylphenyl)-amine
2D representation of N-(p-Ethoxybenzylidene)-p-aminobenzonitrile, (E)-
2D representation of N-(p-Methoxybenzylidene)-p-anisidine
2D representation of 1-Bromobenzene,-4-(4-methoxybenzylidenamino)
2D representation of 1-Chlorobenzene,-4-(4-methoxybenzylidenamino)
2D representation of Phenol, 4-[[(4-methoxyphenyl)methylene]amino]-
2D representation of Benzenamine, 4-methoxy-N-(phenylmethylene)-
2D representation of p-methoxybenzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine
2D representation of p-methoxybenzylidene-(4-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of Aniline, N-(p-methoxybenzylidene)-p-nitro-
2D representation of p-Methoxybenzylidine p-phenylazoaniline
2D representation of p-methoxybenzylidene-(3-bromophenyl)-amine
2D representation of p-methoxybenzylidene-(3-methylphenyl)-amine
2D representation of p-chlorobenzylidene-(4-methoxyphenyl)-amine
2D representation of p-methoxybenzylidene-(3-chlorophenyl)-amine
2D representation of p-methylbenzylidene-(4-methoxyphenyl)-amine
2D representation of p-bromobenzylidene-(4-methoxyphenyl)-amine
2D representation of p-Methoxybenzylidene-p-ethylaniline
2D representation of Benzenamine, N-[(4-methoxyphenyl)methylene]-, N-oxide
2D representation of p-Methoxybenzylidene p-biphenylamine
2D representation of Benzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine
2D representation of Benzylidene-(4-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of p-methoxybenzylidene-(3-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of N-veratrylidene aniline
2D representation of 4-Hydroxybenzalaniline
2D representation of p-Dimethylaminobenzylidene p-anisidine
2D representation of Benzenamine, N-[(4-methoxyphenyl)methylidene]-3-nitro-
2D representation of p-bromobenzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine
2D representation of p-chlorobenzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine
2D representation of Benzonitrile, 4-[[(4-butoxyphenyl)methylene]amino]-
2D representation of p-methylbenzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine
2D representation of p-bromobenzylidene-(4-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of p-chlorobenzylidene-(4-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of Benzenamine, N-[(2-methoxyphenyl)methylene]-
2D representation of p-methylbenzylidene-(4-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of N-vanillylidene aniline
2D representation of 3,4-Methylenedioxybenzylidene aniline
2D representation of 4-(Anisylideneamino)-cinnamic acid
2D representation of Benzylidene-(3-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of p-Dimethylaminobenzylidene p-phenetidine
2D representation of Benzonitrile, 4-[[[4-(hexyloxy)phenyl]methylene]amino]-
2D representation of M-toluidine, n-(p-methoxybenzylidene)-4-(p-methoxyphenylazo)-
2D representation of p-Octyloxybenzylidene p-cyanoaniline
2D representation of p-bromobenzylidene-(3-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of 1-Naphthylamine, n-(p-methoxybenzylidene)-4-(p-methoxyphenylazo)-
2D representation of p-chlorobenzylidene-(3-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of p-methylbenzylidene-(3-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of N-o-nitrobenzylidene-p-anisidine
2D representation of Benzenamine, 4-butyl-N-[(4-methoxyphenyl)methylene]-
2D representation of p-Decyloxybenzylidene p-toluidine
2D representation of p-n-Hexyloxybenzylidene-p'-toluidine
2D representation of p-n-Hexyloxybenzylideneaniline
2D representation of Salicylidene aniline
2D representation of «alpha»-(4-Bromophenylimino)-ortho-cresol
2D representation of N-[(4-Butoxyphenyl)methylidene]-4-ethylaniline
2D representation of p-n-Hexyloxybenzylideneamino-p'-fluorobenzene
2D representation of N,N-Dimethyl-N'-(4-methylphenyl)-p-methoxybenzamidine
2D representation of p-n-Hexyloxybenzylideneamino-p'-chlorobenzene
2D representation of p-Cyanobenzylidene p-octyloxyaniline
2D representation of p-Cyanobenzylidine p-nonyloxyaniline
2D representation of 4-Butyl-N-(4-ethoxybenzylidene)aniline
2D representation of p-Methoxybenzylidene p-decylaniline
2D representation of p-Hexyloxybenzylidene p-aminophenol
2D representation of N-(4-Chlorobenzylidene)-p-toluidine
2D representation of Benzenamine, 4-methyl-N-(phenylmethylene)-
2D representation of 4'-(2-Hydroxybenzylideneamino)acetophenone
2D representation of p-chlorobenzylidene-phenyl-amine
2D representation of p-chlorobenzylidene-(4-bromophenyl)-amine
2D representation of 2-(2-Hydroxybenzylideneamino)phenol
2D representation of N,N-Dimethyl-N'-(3-methylphenyl)-p-methoxybenzamidine
2D representation of 4-Methylbenzylidene-4-methylaniline
2D representation of Dibenz[b,f]][1,4]oxazepine
2D representation of Benzenamine, 4-bromo-N-(phenylmethylene)-
2D representation of Benzenamine, N-(phenylmethylene)-
2D representation of N,N-Dimethyl-N'-phenyl-p-methoxybenzamidine
2D representation of p-chlorobenzylidene-(4-chlorophenyl)-amine
2D representation of p-Ethoxybenzylidene p-heptylaniline
2D representation of Phenol, 2-[(phenylimino)methyl]-, N-oxide
2D representation of N,N-Dimethyl-N'-(4-methoxyphenyl)-p-methoxybenzamidine
2D representation of N,N-Dimethyl-N'-(4-methoxyphenyl)-p-methylbenzamidine
2D representation of p-Butoxybenzylidene p-propylaniline
2D representation of Benzenamine, N,N-dimethyl-4-[(phenylimino)methyl]-
2D representation of 1-Bromobenzene, 4-(4-bromobenzylideneamino)-
2D representation of p-bromobenzylidene-phenyl-amine
2D representation of Ethyl p-(p-pentyloxybenzylidene)aminobenzoate
2D representation of N-(4-Bromobenzylidene)-p-toluidine
2D representation of 5-Chlorosalicylidene aniline
2D representation of Aniline, N-benzylidene-p-chloro-
2D representation of N,N-Dimethyl-N'-(4-bromophenyl)-p-methoxybenzamidine
2D representation of N,N-Dimethyl-N'-(4-chlorophenyl)-p-methoxybenzamidine
2D representation of Benzenamine, N-[(4-methylphenyl)methylene]-
2D representation of p-methylbenzylidene-(4-bromophenyl)-amine
2D representation of N,N-Dimethyl-N'-(4-ethoxyphenyl)-p-methoxybenzamidine
2D representation of (+)-2-Methylbutyl p-((p-methoxybenzylidene)amino)cinnamate
2D representation of N-(m-nitrobenzylidene)aniline