2D representation of Salicylidene aniline
2D representation of «alpha»-(4-Bromophenylimino)-ortho-cresol
2D representation of 2-(2-Hydroxybenzylideneamino)phenol
2D representation of Salicylidene o-chloroaniline
2D representation of Phenol, 2-[(phenylimino)methyl]-, N-oxide
2D representation of 5-Chlorosalicylidene aniline
2D representation of 4'-(2-Hydroxybenzylideneamino)acetophenone
2D representation of Benzenamine, N-[(2-methoxyphenyl)methylene]-
2D representation of N-Salicylidene-m-aminobenzoic acid
2D representation of 4-Hydroxybenzalaniline
2D representation of Dibenz[b,f]][1,4]oxazepine
2D representation of Phenol, 4-[[(4-methoxyphenyl)methylene]amino]-
2D representation of Salicylidene 2-aminopyridine
2D representation of Benzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine
2D representation of N-(4-Methoxybenzylidene)aniline
2D representation of Benzenamine, 4-methoxy-N-(phenylmethylene)-
2D representation of N-vanillylidene aniline
2D representation of p-Methoxybenzylidine p-phenylazoaniline
2D representation of p-methoxybenzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine
2D representation of 1-Bromobenzene,-4-(4-methoxybenzylidenamino)
2D representation of p-methoxybenzylidene-(3-methylphenyl)-amine
2D representation of 1-Chlorobenzene,-4-(4-methoxybenzylidenamino)
2D representation of N-(p-Methoxybenzylidene)-p-anisidine
2D representation of N-veratrylidene aniline
2D representation of Aniline, N-(p-methoxybenzylidene)-p-nitro-
2D representation of p-methoxybenzylidene-(3-bromophenyl)-amine
2D representation of Benzonitrile, 4-[[(4-methoxyphenyl)methylene]amino]-
2D representation of Benzenamine, N-[(4-methoxyphenyl)methylene]-, N-oxide
2D representation of Salicyaldehyde phenylhydrazone
2D representation of p-chlorobenzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine
2D representation of Benzenamine, N-(phenylmethylene)-
2D representation of p-methylbenzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine
2D representation of p-bromobenzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine
2D representation of p-methoxybenzylidene-(3-chlorophenyl)-amine
2D representation of Benzenamine, N-[(4-methoxyphenyl)methylidene]-3-nitro-
2D representation of p-chlorobenzylidene-(4-methoxyphenyl)-amine
2D representation of p-methoxybenzylidene-(4-methylphenyl)-amine
2D representation of Benzylidene-(3-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of Benzaldehyde, 2-hydroxy-, oxime
2D representation of 3,4-Methylenedioxybenzylidene aniline
2D representation of p-methylbenzylidene-(4-methoxyphenyl)-amine
2D representation of p-bromobenzylidene-(4-methoxyphenyl)-amine
2D representation of p-Methoxybenzylidene p-biphenylamine
2D representation of Salicylaldehyde, azine
2D representation of Benzylidene-(4-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of Benzenamine, 4-bromo-N-(phenylmethylene)-
2D representation of Benzenamine, N-(phenylmethylene)-, N-oxide
2D representation of M-toluidine, n-(p-methoxybenzylidene)-4-(p-methoxyphenylazo)-
2D representation of 1-Naphthylamine, n-(p-methoxybenzylidene)-4-(p-methoxyphenylazo)-
2D representation of Benzaldehyde, 2-hydroxy, O-methyloxime
2D representation of p-methoxybenzylidene-(3-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of Aniline, N-benzylidene-p-chloro-
2D representation of Benzylidene-(4-nitrophenyl)-amine
2D representation of N-o-nitrobenzylidene-p-anisidine
2D representation of Benzylidene-(3-bromophenyl)-amine
2D representation of p-Dimethylaminobenzylidene p-anisidine
2D representation of p-methoxybenzylidene-(4-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of p-Methoxybenzylidene-p-ethylaniline
2D representation of Phenol, 2-[(1H-1,2,4-triazol-3-ylimino)methyl]-
2D representation of N-(p-Ethoxybenzylidene)-p-aminobenzonitrile, (E)-
2D representation of Benzylidene-(3-methylphenyl)-amine
2D representation of Benzenamine,N-[(3-methylphenyl)methylene]-4-nitro-
2D representation of p-bromobenzylidene-(3-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of 4-(Anisylideneamino)-cinnamic acid
2D representation of Benzylidene-(3-chlorophenyl)-amine
2D representation of p-methylbenzylidene-(3-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of p-chlorobenzylidene-phenyl-amine
2D representation of Benzenamine, 3-nitro-N-(phenylmethylene)-
2D representation of 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-N-1-naphthalenyl-
2D representation of p-chlorobenzylidene-(3-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of (p-methylbenzylidene)-(3-methylphenyl)-amine
2D representation of p-Hexyloxybenzylidene p-aminophenol
2D representation of Benzenamine, N-[(4-nitrophenyl)methylene]-
2D representation of 3-Hydroxy-2-naphtho-2',4'-xylidide
2D representation of Benzenamine, N-[(4-methylphenyl)methylene]-
2D representation of Benzenamine, N,N-dimethyl-4-[(phenylimino)methyl]-
2D representation of p-bromobenzylidene-(4-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of N-(m-nitrobenzylidene)aniline
2D representation of p-chlorobenzylidene-(3-methylphenyl)-amine
2D representation of p-chlorobenzylidene-(4-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of Phenol, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis-
2D representation of p-methylbenzylidene-(4-ethoxyphenyl)-amine
2D representation of p-n-Hexyloxybenzylideneaniline
2D representation of N,N'-Bis(salicylidene)-1,3-propanediamine
2D representation of N-benzylidene-o-toluidine
2D representation of Benzenamine, 4-methyl-N-(phenylmethylene)-
2D representation of p-Dimethylaminobenzylidene p-phenetidine
2D representation of p-bromobenzylidene-phenyl-amine
2D representation of p-chlorobenzylidene-(4-nitrophenyl)-amine
2D representation of p-chlorobenzylidene-(4-chlorophenyl)-amine
2D representation of Benzenamine, N-[(2-nitrophenyl)methylene]-
2D representation of p-chlorobenzylidene-(4-bromophenyl)-amine
2D representation of p-bromobenzylidene-(3-methylphenyl)-amine
2D representation of benzaldehyde oxime, 2-hydroxy, 5-ethyl-
2D representation of 2-Hydroxy-n-(o-hydroxybenzylidene) ethyl amine
2D representation of Benzonitrile, 4-[[(4-butoxyphenyl)methylene]amino]-